MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID

Wat houdt de Richtlijn in?

De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve bus- en vrachtautochauffeurs om nascholing te volgen.

Is de Richtlijn verplicht?

Alle EU-landen zijn verplicht om de regelgeving voor hun huidige en aankomende chauffeurs in te voeren. Hierdoor ontstaat er uniformiteit in de eisen die gesteld worden aan Europese chauffeurs. In Nederland is CCV in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Richtlijn Vakbekwaamheid.

Waarom is de Richtlijn geïntroduceerd?

De invoering van de Richtlijn moet leiden tot een grotere verkeersveiligheid in Europa en het terugdringen van het aantal verkeersongevallen waarbij vrachtauto’s en bussen zijn betrokken. Daarnaast is reductie van het brandstofverbruik een doelstelling van de Richtlijn. Met als gevolg minder CO2 uitstoot en daardoor een beter leefmilieu in Europa. Bovendien draagt extra scholing bij aan betere vaardigheden van chauffeurs, waardoor het imago van de sector verbetert.

Hoe komt het dat er verschillen zijn in uitvoering in de verschillende Europese landen, het is toch Europese regelgeving?

De regelgeving is vanuit Europa tot stand gekomen, maar elk land heeft zijn eigen uitvoeringsmethode. Een voorbeeld hiervan zijn de ADR-opleidingen. In Nederland kan dit in het kader van de verplichte nascholing gevolgd worden, in diverse andere Europese landen is dit niet mogelijk.

Biedt de Richtlijn voor werkgever en werknemers ook voordelen?

De Richtlijn geeft – behalve een wettelijke verplichting - ook voordelen voor zowel werkgevers en werknemers. Goed geschoolde chauffeurs zijn productiever, breder inzetbaar en ze leveren hierdoor een bijdrage aan een beter rendement. Voor zowel de werkgever als de werknemer biedt de nascholing kansen voor bijvoorbeeld taakuitbreiding of -verandering, waardoor chauffeurs meer verantwoordelijkheid krijgen. Door de nascholing van 35 uur in 5 jaar vergroten chauffeurs hun kennis en worden ze waardevoller voor het bedrijf.

Voor wie geldt de Richtlijn?

De Richtlijn bestaat uit twee onderdelen: de basiskwalificatie en de verplichte nascholing. De wijzigingen in de basiskwalificatie hebben gevolgen voor aankomende beroepschauffeurs. De verplichte nascholing geldt voor elke beroepschauffeur die zijn vakbekwaamheid heeft en wil behouden.

Wanneer is de Richtlijn ingegaan?

Vanaf 10 september 2008 is de Richtlijn van kracht voor aankomende en actieve beroepschauffeurs in het personenvervoer. Vanaf 10 september 2009 gelden de eisen voor de vakbekwaamheid voor alle beroepschauffeurs ongeacht of deze rijden in het beroepsgoederenvervoer (bij een transportbedrijf) of in het eigen vervoer (eigen vervoerder).

Wanneer is de Richtlijn ingegaan?

Vanaf 10 september 2008 is de Richtlijn van kracht voor aankomende en actieve beroepschauffeurs in het personenvervoer. Vanaf 10 september 2009 is de Richtlijn ingegaan ook voor aankomende en actieve beroepschauffeurs die werkzaam zijn in het beroepsgoederenvervoer.

Gelden er vrijstellingen voor de Richtlijn?

Op dit moment geldt er voor sommige groepen chauffeurs vrijstelling. Een overzicht van deze vrijstellingen kunt u vinden op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): http://www.ilent.nl. U treft op de site van CCV ook de verwijzing aan.

Hoe lang is de code Vakbekwaamheid (code 95) op het rijbewijs geldig?

De code is vijf jaar geldig en wordt alleen verlengd wanneer de volledige 35 uur van de verplichte nascholing is gevolgd. Achter de code staat de datum waarop de geldigheid van de code verstrijkt.

Geldt de code 95 ook voor de rijbewijscategorie E bij C?

Chauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs C met code 95 kunnen ook het praktijkexamen doen voor rijbewijs CE (trekkeroplegger/vrachtauto met aanhangwagen). De code 95 wordt dan ook achter de categorie CE op het rijbewijs gezet.

Ik heb een chauffeursdiploma voor personenvervoer en goederenvervoer, moet ik voor beide nascholing volgen?

Chauffeurs die in het bezit zijn van zowel een chauffeursdiploma voor personenvervoer als voor beroepsgoederenvervoer, hoeven maar één keer 35 uur nascholing per 5 jaar te volgen en niet 70 uur.

Vanaf welk moment is de verplichte nascholing voor buschauffeurs ingegaan?

Buschauffeurs, die vóór 10 september 2008 al in bezit zijn van rijbewijs D, hebben vanaf september 2008 tot september 2015 (7 jaar) de tijd om aan hun nascholingsverplichting te voldoen. Daarna moeten zij elke vijf jaar hun Vakbekwaamheid (code 95) verlengen, steeds door het volgen van 35 uur nascholing. Iedereen die na 10 september 2008 de code 95 heeft behaald, valt direct binnen de vijfjaarlijkse nascholingscyclus.

Vanaf welk moment is de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs in gegaan?

Vrachtautochauffeurs, die vóór 10 september 2009 al in bezit zijn van rijbewijs C, hebben vanaf september 2009 tot september 2016 (7 jaar) de tijd om aan hun nascholingsverplichting te voldoen. Daarna moeten zij elke vijf jaar hun Vakbekwaamheid (code 95) verlengen, steeds door het volgen van 35 uur nascholing. Iedereen die na 10 september 2009 de code 95 behaalt, valt direct binnen de vijfjaarlijkse nascholingscyclus.

Ik heb de code 95 na 10 september 2009 behaald, wanneer moet ik de nascholing afronden?

Iedereen die na 10 september 2009 de code 95 behaalt, valt direct binnen de vijfjaarlijkse nascholingscyclus. Nieuwe beroepschauffeurs die na september 2009 het rijbewijs C/CE gehaald hebben, hebben gelijk aan de basiskwalificatie voldaan en hebben de code 95 direct op het rijbewijs gekregen. Bijvoorbeeld: een chauffeur heeft zijn code 95 in februari 2010 gehaald, hij moet dan de 35 uur nascholing al in februari 2015 voltooid hebben.

Overgangssituatie van 7 jaar: naleving in het buitenland

Vrachtautochauffeurs, die vóór 10 september 2009 al in bezit zijn van rijbewijs C, hebben vanaf september 2009 tot september 2016 (7 jaar) de tijd om aan hun nascholingsverplichting te voldoen. Daarna moeten zij elke vijf jaar hun Vakbekwaamheid (code 95) verlengen, steeds door het volgen van 35 uur nascholing. Volgens de wetgeving in Nederland geldt de overgangssituatie van 7 jaar voor alle beroepschauffeurs met een Nederlands rijbewijs, ook degene die internationaal rijden. Echter bij controle in het buitenland kan dit problemen opleveren. CBR/CCV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Richtlijn in Nederland. Zij stuurden ons een brief die de chauffeur bij zijn rijbewijs kan voegen. Klik hier om de brief te openen. Ondervindt u als vervoerder problemen, dan ontvangt CBR/CCV hierover graag bericht via http://www.cbr.nl/contactccv.pp. Omschrijf uw probleem zo concreet mogelijk. 

Kunnen chauffeurs zelf bepalen wanneer zij aan de nascholing voldoen?

De periodes van nascholing zijn vastgesteld. Buschauffeurs die voor september 2008 vakbekwaam zijn, moeten voor 2015 (eerste periode is 7 jaar) hun 35 uur hebben gedaan en dan weer voor 2020, 2025, 2030 etc. Vrachtautochauffeurs die voor september 2009 vakbekwaam zijn, moeten voor 2016 (eerste periode is 7 jaar) hun 35 uur hebben gedaan en dan weer voor 2021, 2026, 2031 etc.

Wat zijn de gevolgen voor chauffeurs die niet aan de nascholingsverplichting hebben voldaan?

Chauffeurs die binnen de termijn van 5 jaar geen 35 uur nascholing hebben gevolgd, mogen niet meer beroepsmatig rijden. Dat wil zeggen dat hun vakbekwaamheid is verlopen. Pas wanneer ze 35 uur nascholing hebben gevolgd, mogen ze weer beroepsmatig rijden. Ze hoeven dan niet opnieuw de basiskwalificatie te behalen.

Hoe en waar vindt de registratie van de nascholingsuren plaats?

De waarde van de nascholing is niet altijd gelijk aan de duur van de opleidingen. CCV bepaalt voor hoeveel uren een opleiding meetelt voor de verplichte nascholing. VTL geeft de deelname door aan CCV. Zodra de verplichte 35 uur nascholing is gevolgd, dan geeft CCV dit door aan de RDW. De RDW registreert de Verklaring van nascholing, zodat de chauffeur bij een nieuwe rijbewijsaanvraag de code 95 op het rijbewijs krijgt.

Welke opleidingen en trainingen komen in aanmerking?

Er is veel keuze in het aanbod van opleidingen en trainingen. Chauffeurs kunnen hun individuele nascholingsprogramma ook zeer praktijkgericht invullen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing chauffeurs minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen, waarvan zij zelf 2,5 uur actief rijden. De opleidingen en trainingen moeten gecertificeerd zijn door CCV om mee te tellen voor de verplichte nascholing.

Wie is verantwoordelijk voor de verplichte nascholing?

De chauffeur is er zelf verantwoordelijk voor dat hij zijn Vakbekwaamheid behoudt. Gezien het gezamenlijke belang is de nascholing een zaak van de werknemer én de werkgever. Er zijn veel vragen over wie de nascholing betaalt. CAO-partijen hebben hierover afspraken gemaakt welke zijn vastgelegd in de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Werkgevers doen er verstandig aan terzake de te maken kosten een studiekostenregeling overeen te komen met hun werknemers. Een voorbeeld van een studiekostenregeling kan worden verkregen via Transport en Logistiek Nederland.

Wat als ik nieuwe chauffeurs in dienst neem?

Het is verstandig om bij indiensttreding van nieuwe chauffeurs te informeren naar de status van de verplichte nascholing. Het is een gezamenlijk belang om ervoor te zorgen dat de chauffeur zijn Vakbekwaamheid behoudt. De chauffeur kan zijn status bekijken via www.mijnccvexamenhuis.nl door in te loggen met zijn DigiD code en hiervan een print voor de werkgever maken.